netherlands france united-kingdom

Algemene Voorwaarden voor Veilingen KWPN 

1. Algemeen 

1.1. Definities 

In deze algemene voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis: 

Aflevercontract het door Koper en Verkoper ingevulde en ondertekende aflevercontract, waaruit blijkt dat afname van het Paard door Koper heeft plaatsgevonden; 

Afslagbedrag een door de Bieder op een Veiling voor een Paard geboden bedrag; 

Algemene Voorwaarden deze algemene voorwaarden voor veilingen KWPN, zowel de Online Veilingen alsook de Fysieke Veilingen; 

Bieder degene die zich op een door KWPN voorgeschreven wijze registreert of heeft geregistreerd om deel te kunnen nemen aan een Online Veiling alsook degene die tijdens een Fysieke Veiling op (een) Paard(en) biedt; 

Consument de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met de uitoefening van een handels- , bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit; 

Deelnemer een deelnemer aan de Veiling, in de hoedanigheid van Bieder, Koper of Verkoper; 

Gunning de uitdrukkelijke verklaring van KWPN (namens de Verkoper) aan de Koper dat een bod van Koper als hoogste bod is aanvaard en dat het Paard waarop door de Koper een bod is uitgebracht aan de Koper is gegund. Deze verklaring geldt als een aanvaarding namens de Verkoper in de zin van artikel 6:217 Burgerlijk Wetboek. Deze verklaring bestaat uit de Verklaring Koopovereenkomst; 

Inschrijving de inschrijving van Verkoper bij KWPN om een Paard namens Verkoper door KWPN ter Veiling aan te bieden; 

Koopovereenkomst de koopovereenkomst tussen Verkoper enerzijds en Koper anderzijds die tot stand komt als gevolg van de Gunning; 

Koopsom het door Koper verschuldigde bedrag voor het ter Veiling aangeboden Paard bestaande uit het Afslagbedrag plus het Opgeld, een en ander te vermeerderen met het van toepassing zijnde BTW tarief; 

Koper de Bieder aan wie Gunning heeft plaatsgevonden; 

KWPN zowel (i) de vereniging Koninklijk Warmbloed Paardenstamboek Nederland in het geval deze vereniging de Veiling en de Veilingdienst faciliteert alsook (ii) de stichting KWPN Select Sale (‘KSS’) in het geval deze stichting de Veiling en de Veilingdienst faciliteert; 

Paard een veulen, merrie of hengst; 

Persoonsgegevens de (persoons)gegevens die bij registratie door een Deelnemer aan KWPN dienen te worden verstrekt om als Deelnemer te kunnen deelnemen aan een Online Veiling en die tot zijn of haar persoon herleidbaar zijn; 

Online Stallion Action de KWPN Online Stallion Auction; 

Online Veulenveiling de KWPN Online Veulenveiling; 

Opgeld een bedrag waarmee het Afslagbedrag wordt verhoogd en dat 10 % van het Afslagbedrag bedraagt; 

Select Sale de Fysieke Veiling voor Springhengsten en Dressuurhengsten te ’s-Hertogenbosch; 

Terugkoop indien Koper tevens Verkoper is van het ter Veiling aangeboden Paard; 

Veiling de door KWPN georganiseerde en gefaciliteerde veiling voor de verkoop van een of meerdere Paarden. Dit kunnen zowel de door KWPN georganiseerde en gefaciliteerde fysieke veilingen op locatie zijn (‘Fysieke Veiling’) alsook de door KWPN georganiseerde en gefaciliteerde online veiling via de Veilingwebsite (‘Online Veiling’); 

Veilingdienst het bemiddelen bij het tot stand brengen van een Koopovereenkomst door het faciliteren van een Veiling; 

Veilingwebsite de veilingwebsite waarmee KWPN haar Veilingdienst aanbiedt; 

Verklaring Koopovereenkomst de door KWPN (namens Verkoper) aan de Bieder/Koper toegezonden c.q. verstrekte en door Bieder/Koper in te vullen en te ondertekenen verklaring koopovereenkomst; 

Verkoop indien Koper een ander is dan Verkoper; 

Verkoper de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan KWPN opdracht heeft gegeven tot het in naam van en voor rekening van Verkoper, verkopen van een of meerdere Paarden middels een Veiling; 

Young Jumping Foal Sale de KWPN Young Jumping Foal Sale Veulenveilingen;

 

1.2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 

1.2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de rechtsverhoudingen tussen KWPN en Deelnemer. Deelnemer wordt geacht de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden te hebben aanvaard. Toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden is uitgesloten. 

1.2.2. Alle bedingen in deze Algemene Voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van al diegenen die voor, ten behoeve van en/of namens KWPN werkzaam zijn of waren. Zij kunnen op de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden rechtstreeks een beroep doen, als waren zij zelf KWPN. 

 

1.3. Veiling 

1.3.1. KWPN organiseert en faciliteert de Veiling en veilt één of meerdere Paarden in opdracht van Verkoper, zonder partij te zijn of te worden bij tot stand te komen of gekomen Koopovereenkomsten. 

1.3.2. KWPN bepaalt de data en tijdstippen waarop de Veiling plaatsvindt. 

1.3.3. Een Online Veiling sluit op vooraf aangegeven datum en tijdstip. De duur van de Online Veiling staat aangegeven op de Veilingwebsite. Indien de laatste vijf minuten voor de aangegeven sluitingstijd een bod wordt uitgebracht wordt de sluitingstijd (steeds) met twee minuten verlengd. Definitieve sluiting vindt vervolgens plaats twee minuten na het laatste bod. 

1.3.4. Een Fysieke Veiling vindt plaats onder leiding van een door KWPN aangestelde veilingmeester. 

1.3.5. Een Fysieke Veiling vindt plaats onder toezicht van een door KWPN aangestelde notaris. 

1.3.6. KWPN bepaalt de orde en de volgorde van de Veiling. KWPN heeft het recht een ieder zonder opgaaf van redenen toegang tot en/of deelname aan en/of Inschrijving voor de Veiling te weigeren, dan wel (nadere) voorwaarden hieraan te stellen. 

1.3.7. De ter Veiling aangeboden Paarden worden voetstoots geveild/verkocht zonder actie of refactie, in de staat waarin zij zich bij Gunning bevinden, zonder aansprakelijkheid van KWPN betreffende de waarde, de staat of de hoedanigheid van geveilde Paarden. 

1.3.8. Tussen Koper en Verkoper komt een Koopovereenkomst tot stand als gevolg van de Gunning. KWPN zal daartoe bij Fysieke Veilingen een schriftelijke Verklaring Koopovereenkomst aan Koper verstrekken ten tijde van de Veiling en bij Online Veilingen een schriftelijke Verklaring Koopovereenkomst aan Koper verzenden en Koper is verplicht deze volledig ingevuld en ondertekend binnen zeven kalenderdagen na verzending te retourneren aan KWPN. 

1.3.9. Ter Veiling aangeboden Paarden worden “bij opbod” verkocht met een ter Veiling bekend minimum openingsbod, tenzij KWPN bepaalt dat de Veiling, of een gedeelte daarvan, zal geschieden ”bij opbod en afslag”. KWPN is op elk moment tijdens de Veiling gerechtigd de wijze waarop de Veiling plaatsvindt te veranderen. Zowel in geval van een Veiling “bij opbod” als in geval van een Veiling bij “opbod en afslag” is steeds slechts sprake van een uitnodiging van de Verkoper tot het doen van een aanbod. KWPN is gerechtigd om, indien daarvoor naar het oordeel van KWPN redelijke gronden zijn, een bod niet te erkennen. 

1.3.10. Verkoper stelt Bieder in de gelegenheid om desgewenst ter Veiling aangeboden Paarden voorafgaand aan de Veiling te bezichtigen. Dit staat vermeld in de aanvullende voorwaarden van de betreffende Veiling. 

 

1.4. Levering 

1.4.1. In de aanvullende voorwaarden van de betreffende Veiling staat vermeld hoe levering en afname van het gekochte Paard plaatsvindt. 

1.4.2. Afname/levering kan pas plaatsvinden nadat de volledige Koopsom en het overige verschuldigde door Koper aan KWPN is voldaan. Zolang KWPN geen algehele betaling van Koper heeft ontvangen, ook krachtens eventuele andere koopovereenkomsten, blijft Verkoper eigenaar van het Paard. 

1.4.3. Pas na schriftelijke toestemming van KWPN is Verkoper bevoegd het verkochte Paard aan Koper te leveren. 

1.4.4. Koper is gehouden het Paard uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na algehele betaling aan KWPN bij Verkoper af te nemen. Indien Koper de afname weigert of nalatig is, is Koper in verzuim jegens Verkoper en onder meer gehouden om de schade van de Verkoper te vergoeden onverminderd enig ander recht en om alle daaraan verbonden aanvullende kosten, waaronder de stallingskosten, te voldoen, in welk geval de Verkoper het Paard pas afgeeft indien en zodra voornoemde kosten volledig heeft voldaan. 

1.4.5. Verkoper dient aan Koper bij afname/levering van het Paard het paspoort en registratiepapier van het Paard aan Koper af te geven. 

1.4.6. De Koper dient bij de afname/levering van het gekochte Paard de nodige voorzichtigheid in acht te nemen en aanwijzingen door of namens de Verkoper gegeven onvoorwaardelijk en onverkort op te volgen. Koper is aansprakelijk voor bij of in het kader van de afname/levering van het gekochte Paard veroorzaakte schade en zal KWPN en Verkoper vrijwaren voor aanspraken van derden terzake. 

1.4.7. In de aanvullende voorwaarden van de betreffende Veiling staat vermeld wanneer risico overgang van het Paard plaatsvindt. 

1.4.8. Verkoper en Koper zijn gehouden, binnen 7 kalenderdagen nadat het Paard is afgenomen/geleverd, KWPN daarvan schriftelijk mededeling te doen door het insturen van een Aflevercontract. 

1.4.9. Tot het moment dat levering/afname van het Paard heeft plaatsgevonden en totdat KWPN algehele betaling van Koper, ook uit hoofde van eerdere overeenkomsten, heeft ontvangen, heeft KWPN retentierecht op het Paard. 

1.4.10. Mocht Koper van oordeel zijn dat er bij het Paard sprake is van een stalondeugd, stalondeugden of andere gebreken, dan dient Koper KWPN binnen 7 kalenderdagen na feitelijke levering/afname schriftelijk met een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de aard van het stalondeugd en/of gebreken op de hoogte te stellen. KWPN zal het Paard door een door haar aan te wijzen veterinair laten onderzoeken. Indien naar oordeel van die veterinair de door Koper omschreven stalondeugden en/of gebreken worden geconstateerd, dient Verkoper de ter zake gemaakte kosten te voldoen. De Koper dient gemaakte kosten te voldoen wanneer de veterinair het stalondeugd en/of gebreken niet constateert. 

 

1.5. Eigendomsovergang 

De eigendom van het gekochte Paard gaat (indien aan alle voorwaarden voor een rechtsgeldige overdracht is voldaan) op de Koper over op het moment van levering / afname als bedoeld in artikel 1.4 van deze Algemene Voorwaarden, maar niet eerder dan nadat de Koper de volledige koopsom en eventueel overige door Koper verschuldigde bedragen aan KWPN, die daarbij optreedt namens de Verkoper, heeft voldaan, waaronder die betrekking hebben op de ten behoeve van de Koper verrichte of te verrichten werkzaamheden en/ of vanwege vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van de Koopovereenkomst. 

1.6. Herroepingsrecht bij Consument Koper bij een Online Veiling 

1.6.1. Indien Koper een Consument betreft, kan de Koper een Koopovereenkomst met betrekking tot de aankoop van een Paard via een Online Veiling gedurende een bedenktijd van maximaal 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen op basis van het wettelijk herroepingsrecht van artikel 6:230o e.v. Burgerlijk Wetboek ontbinden. De Verkoper mag de Koper vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. De in dit artikel genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de Koper, of een vooraf door de Koper aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het gekochte Paard heeft ontvangen. 

1.6.2. Als de Koper gebruik maakt van het wettelijke herroepingsrecht, meldt de Koper dit binnen de bedenktermijn op ondubbelzinnige schriftelijke wijze aan de Verkoper en KWPN. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag volgend op de in dit artikel bedoelde melding, zendt de Koper het Paard terug, of overhandigt de Koper het Paard aan Verkoper. Dit hoeft niet als de Verkoper heeft aangeboden het Paard zelf af te halen. De Koper heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het Paard terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken. 

1.6.3. De Koper retourneert het Paard met alle geleverde toebehoren, en conform de door de Verkoper verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 

1.6.4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Koper. 

1.6.5. De kosten verband houdende met het terugzenden zijn voor rekening van Koper. 

1.6.6. Koper zal tijdens de bedenktijd en terugzending zorgvuldig omgaan met het Paard en, indien verstrekt, volgens instructie van Verkoper. 

1.6.7. Als de Koper gebruik maakt van het wettelijke herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden. 

1.6.8. Verkoper betaalt de Koopsom (inclusief eventuele bezorgkosten voor aflevering bij Koper) terug aan Koper, onverwijld doch binnen 14 kalenderdagen volgend op de dag waarop de Koper de herroeping meldt. Tenzij de Verkoper aanbiedt het Paard zelf af te halen, mag de Verkoper wachten met terugbetalen tot hij het Paard heeft ontvangen. 

1.6.9. Verkoper gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Koper heeft gebruikt, tenzij de Koper instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de Koper. 

1.6.10. Als de Koper heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de Verkoper de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen. 

1.6.11. Dit artikel 1.6 is uitsluitend van toepassing bij de aankoop van een Paard door een Consument Koper via een Online Veiling. 

1.7. Informatie 

1.7.1 KWPN stelt de (digitale) catalogus zo zorgvuldig mogelijk samen. De informatie in de (digitale) catalogus is erop gericht een indruk te geven van de kwaliteit van de ter Veiling aangeboden Paarden, zonder dat KWPN hiermee volledigheid betracht en zonder dat daaraan rechten kunnen worden ontleend. 

1.7.2 Mocht het ter Veiling aangeboden Paard een veterinaire keuring moeten ondergaan als onderdeel van de selectieprocedure voor de Veiling, dan zijn deze veterinaire rapporten op te vragen bij KWPN. De inhoud van deze veterinaire rapporten is bindend voor KWPN en voor de Deelnemer. 

1.8. Omzetbelasting 

1.8.1. KWPN is ondernemer voor de omzetbelasting. Wijzigingen ten aanzien van het geldende BTW-tarief kunnen aanleiding zijn voor een overeenkomstige aanpassing van de toe te passen BTW percentages. 

1.8.2. Per Paard wordt voorafgaand aan de Veiling kenbaar gemaakt onder welk BTW regiem het betreffende Paard wordt geveild. 

1.8.3. Indien ter zake van de overgang van geveilde Paarden naar een andere lidstaat van de Europese Unie op verzoek van de Koper wordt gefactureerd met het BTW-nultarief, verplicht de Bieder/Koper zich alle daartoe noodzakelijke voorwaarden te vervullen teneinde een rechtsgeldige intracommunautaire transactie te verwezenlijken. 

1.8.4. Indien toepassing van het BTW-nultarief door welke omstandigheid dan ook (achteraf) niet mogelijk blijkt, is de Koper op dat moment alsnog een bedrag verschuldigd ter grootte van het bedrag dat verschuldigd zou zijn indien sprake is van een binnenlandse levering van het desbetreffende Paard. Op verzoek van KWPN is de Koper echter verplicht vorenbedoeld bedrag onmiddellijk aan KWPN te voldoen. Alsdan zal terugbetaling daarvan eerst en slechts plaatsvinden indien de Koper naar genoegen van KWPN aan de voorwaarden volgens artikel 1.8.3 heeft voldaan. De Koper is aansprakelijk en vrijwaart KWPN in ieder geval voor alle schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan de voorwaarden van artikel 1.8.3. Daarnaast is de Koper aansprakelijk voor alle (buiten)gerechtelijke kosten die KWPN maakt, met een minimumbedrag van € 1.000,- exclusief eventueel verschuldigde BTW. 

1.9. Uitsluiting en beperking aansprakelijkheid KWPN 

1.9.1. KWPN is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door verstrekking van onjuiste en/of onvolledige informatie, ongeacht aard en omvang van die schade en van die informatie en ongeacht de herkomst van die informatie. Indien de onjuiste en/of onvolledige informatie afkomstig is van Verkoper, dient Verkoper KWPN te vrijwaren voor alle aanspraken van (een) derde(n) dienaangaande. 

1.9.2. KWPN is niet aansprakelijk voor schade ontstaan voorafgaand aan, tijdens en/of na afloop van de Veiling veroorzaakt door of aan personen en/of door of aan zaken en/of door of aan Paarden. 

1.9.3. KWPN is niet aansprakelijk voor schade, direct noch indirect en ongeacht aard en omvang, als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis door een derde(n), waaronder mede begrepen, maar niet beperkt tot, tekortkoming in de correcte nakoming van verbintenissen van Koper en/of Verkoper en/of als gevolg van enig handelen en/of nalaten van Deelnemer. 

1.9.4. Deelnemer is aansprakelijk voor alle schade door hemzelf veroorzaakt en vrijwaart KWPN tegen iedere aanspraak van (een) derde(n), waaronder mede begrepen, maar niet beperkt tot, andere Deelnemers, ter zake van die schade, ongeacht aard en omvang. 

1.9.5. KWPN kan niet garanderen dat Verkoper de eigendom van een geveild Paard vrij en onbezwaard aan Koper over kan dragen en KWPN is niet aansprakelijk voor eventuele daarmee verbandhoudende schade. 

1.9.6. Uitsluitingen van aansprakelijkheid van KWPN gelden niet in geval van aan KWPN toe te rekenen opzet of grove schuld van KWPN. 

1.9.7. Iedere aansprakelijkheid van KWPN is te allen tijde beperkt tot een bedrag van maximaal € 10.000,--. Aanspraken tot schadevergoeding verjaren een jaar na de dag waarop Deelnemer of een derde bekend is geworden met de schade en de aansprakelijkheid van KWPN daarvoor. 

1.9.8. KWPN sluit geen verzekering af ten behoeve van de Verkoper en/of Koper van het betreffende Paard. Aangezien Koper en Verkoper geheel voor eigen rekening en risico aan de Veiling deelnemen adviseert KWPN hen bedoelde verzekering zelf af te sluiten. 

 

1.10. Privacy Verklaring 

KWPN zal de Persoonsgegevens gebruiken overeenkomstig het bepaalde in de Privacy Verklaring op haar Veilingwebsite. Deelnemer dient steeds bij een bezoek aan de Veilingwebsite de laatste wijzigingen van de Privacy Verklaring te raadplegen. Deelnemer stemt ermee in dat zijn Persoonsgegevens bij registratie c.q. aanmelding worden gebruikt voor opname in het prospectus. Deelnemer verstrekt KWPN een onvoorwaardelijke toestemming om deze Persoonsgegevens onder meer te gebruiken ten behoeve van het prospectus. 8 

 

1.11. Geschillen en toepasselijk recht 

1.11.1. De rechtsverhouding tussen KWPN en Deelnemer alsmede de rechtsverhouding tussen Verkoper en Koper worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht, met algehele uitsluiting van het Weens Koopverdrag (CISG). 

1.11.2. Indien tijdens de Veiling een geschil ontstaat over de gang van zaken tijdens de Veiling is KWPN bevoegd hierover een bindend oordeel uit te spreken en bevoegd de Veiling bij opbod voort te zetten. Indien KWPN een notaris verzoekt over de gang van zaken tijdens de Veiling een oordeel te vellen, zal de notaris bindend en onherroepelijk voor alle partijen beslissen. 

1.11.3. Geschillen, anders dan die aan het oordeel van KWPN of de notaris zijn onderworpen, zullen worden beslecht overeenkomstig het Arbitragereglement van het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI) door één arbiter te benoemen volgens de lijstprocedure. De arbitrage vindt plaats in Utrecht. De arbitrageprocedure wordt in de Nederlandse taal gevoerd. Indien Koper een Consument is, is op diens schriftelijk verzoek de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, bevoegd. Indien Verkoper en/of KWPN een procedure aanhangig wil maken en Koper is Consument, zal Verkoper en/of KWPN gedurende een maand Koper in de gelegenheid stellen schriftelijk Kopers keuze voor NAI-arbitrage of de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, kenbaar te maken. In geval van een spoedeisend belang (kort geding) kan Koper en/of KWPN die termijn bekorten tot vijf werkdagen. 

 

1.12. Overige bepalingen 

1.12.1. KWPN behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig aan te passen. In geval van aanpassingen gelden de nieuwe Algemene Voorwaarden met ingang van de eerstvolgende Veiling. 

1.12.2. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden niet rechtsgeldig is, dan laat dat de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen onverlet. In dat geval zal de bepaling worden vervangen door een nieuwe bepaling waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht wordt genomen. 

1.12.3. In geval van verschillen tussen vertalingen van deze Algemene Voorwaarden en de Nederlandse tekst van de Algemene Voorwaarden, prevaleert de Nederlandse tekst. 

 

2. Aanvullende voorwaarden die gelden voor Bieder en/of Koper 

2.1. Bieding 

2.1.1. Door deel te nemen aan een Veiling accepteert Bieder dat hij/zij onvoorwaardelijk en zonder voorbehoud instemt met de voorwaarden en procedures die door KWPN op de Veiling van toepassing zijn of worden verklaard. 

2.1.2. Bieder is verplicht om door of namens KWPN in het kader van een Veiling gegeven instructies en aanwijzingen op te volgen. 

2.1.3. KWPN behoudt zich het recht voor om registratie voor een Veiling en (verdere) deelname van een Bieder aan een Veiling om haar moverende redenen op elk moment te weigeren en/of eenzijdig te beëindigen. 

2.1.4. Om als Bieder deel te kunnen nemen aan een Online Veiling is registratie op de door KWPN voorgeschreven wijze vereist. Bieder dient zich voor deelname aan de Online Veiling digitaal te registreren op het veilingplatform op de Veilingwebsite. Bieder krijgt een strikt persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord waarmee toegang tot het biedsysteem mogelijk is. Bieder is verantwoordelijk voor alle handelingen die op een Online Veiling plaatsvinden en die voortvloeien uit gebruik van Bieders gebruikersnaam en wachtwoord. Biedingen geschieden digitaal. Per Paard is het hoogste bod aangegeven op de Veilingsite. De biedstappen bedragen €250,- per bod, tenzij anders aangegeven. 

2.1.5. Indien een Bieder een bod uitbrengt, geldt dit bod als een aanbod aan de Verkoper in de zin van artikel 6:217 Burgerlijk Wetboek. Een Bieder is gebonden aan een bod dat als onherroepelijk en onvoorwaardelijk geldt. Iedere Bieder die een bod uitbrengt, wordt geacht voor zichzelf te bieden/te mijnen en is persoonlijk gebonden jegens KWPN en (na Gunning) jegens de Verkoper voor de uit zijn/haar bod jegens KWPN en de Verkoper voortvloeiende verplichtingen. Dit geldt ook indien de Bieder die het bod uitbrengt verklaart namens een derde te handelen. 

2.1.6. Een Bieder met het één na hoogste bod is verplicht om zijn/haar bod gedurende 14 kalenderdagen na sluiting van de Veiling gestand te doen voor het geval het hoogste bod ongeldig wordt verklaard of niet gestand wordt gedaan. 

2.1.7. Bieder biedt voor eigen rekening en risico en is aan zijn bod gehouden totdat een hoger bod is geaccepteerd. 

2.1.8. Bieder kan zich bij het uitbrengen van een bod bij een Veiling niet beroepen op bied- of intoetsfouten of vergissingen. 

2.1.9. Bieder aanvaardt de bijzondere omstandigheden die zich bij een Online Veiling kunnen voordoen waaronder technische onvolkomenheden waardoor niet tijdig een bod kan worden uitgebracht. 

 

2.2. Betalingsverplichtingen Koper 

2.2.1. Koper is door totstandkoming van de Koopovereenkomst een Koopsom verschuldigd. 

2.2.2. Koper dient binnen 7 kalenderdagen na datum totstandkoming Koopovereenkomst de Koopsom in Euro’s aan KWPN te betalen door overmaking op het bankrekeningnummer ten name van KWPN, zonder enige korting of verrekening. 

2.2.3. Bij niet tijdige betaling van de Koopsom is Koper in verzuim en heeft KWPN het recht het Paard onmiddellijk onderhands te verkopen, waarbij het bod van de oorspronkelijke Koper niet meer geldt. Koper heeft nimmer recht op een meeropbrengst bij onderhandse verkoop en blijft gehouden de minderopbrengst aan KWPN te vergoeden. KWPN heeft dan voorts de bevoegdheid zonder ingebrekestelling namens Verkoper en zonder Verkopers toestemming de Koopovereenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat Koper een recht op (schade)vergoeding(en) toekomt. Daarnaast is Koper aan KWPN administratiekosten verschuldigd ter hoogte van 6% van de Afslagbedrag en is Bieder/Koper alle (buiten)gerechtelijke kosten gemoeid met incasso van KWPN vordering op Koper, met een minimum van € 1.000,- exclusief eventueel verschuldigde BTW aan KWPN verschuldigd. Koper komt geen recht op verrekening toe. 

2.2.4. Als Verkoper of Koper de Koopovereenkomst ontbindt of op andere wijze aantast, blijft de Koper jegens KWPN het Opgeld verschuldigd onverminderd enig ander recht van KWPN in dat geval. Het voorgaande is niet van toepassing in geval er door Consument Koper bij een Online Veiling gebruik wordt gemaakt van zijn herroepingsrecht zoals bepaald in artikel 1.6 van deze Algemene Voorwaarden. 

 

3. Aanvullende voorwaarden die gelden voor Verkoper 

3.5. Algemeen 

3.5.1. De rechtsverhouding tussen KWPN en Verkoper is een overeenkomst van opdracht. Verkoper biedt een Paard ter Veiling aan door middel van een Inschrijving. 

3.5.2. Verkoper verbindt zich om de juistheid van de informatie in de (digitale) catalogus, zoals bepaald in artikel 1.7 “Informatie” van deze Algemene Voorwaarden, ter zake van het door Verkoper ingeschreven Paard op juistheid te controleren en KWPN uiterlijk 7 kalenderdagen vóór de Veiling schriftelijk van onjuistheden in kennis te stellen en daarbij zo gedetailleerd als mogelijk aan te geven welke wijzigingen of aanvullingen dienen te worden aangebracht. 

3.5.3. De voorwaarden die KWPN in het kader van de Veiling stelt aan een Paard, Inschrijving en Verkoper zijn louter gesteld in het belang van een goede Veiling. 

 

3.2. Garanties en vrijwaringen 

3.2.1. Verkoper garandeert de volledige eigendom van het Paard vrij en onbezwaard aan Koper over te kunnen dragen. Verkoper is gehouden KWPN te vrijwaren voor aanspraken van Koper en/of (een) derde(n) verbandhoudende met het niet nakomen van deze garantie door Verkoper. 

3.2.2. Verkoper garandeert dat het Paard vrij is van ongeoorloofde middelen. Zoals bedoeld op de meest recente lijst van de Federation Equestre Internationale (FEI) en te raadplegen op de website van de FEI (www.FEI.org)/), tijdens de selectieprocedure en de veiling. KWPN is gerechtigd tijdens het selectieproces en voorafgaand aan de Veiling bloed of urinemonsters af te nemen voor onderzoek naar ongeoorloofde middelen. 

3.2.3. Verkoper garandeert de juistheid en de volledigheid van de (uitslagen van) onderzoeken. Verkoper vrijwaart KWPN voor iedere aanspraak, ongeacht omvang en aard en ongeacht van wie, voor tijdens of na de Veiling ten aanzien van een verkocht Paard gebleken non-conformiteit. 

3.2.4. Verkoper is gehouden KWPN te vrijwaren voor aanspraken van Koper en/of (een) derde(n) verbandhoudende met het niet nakomen van deze garanties door Verkoper of enig andere aanspraak door derden. 

 

3.3. Inschrijving en selectie 

3.3.1. De Inschrijving vindt plaats door het invullen, ondertekenen en opsturen van het Inschrijfformulier KWPN door Verkoper.

3.3.2. Door de Inschrijving verleent Verkoper opdracht aan KWPN om een Paard ter Veiling te veilen en tegen het hoogste bod na Gunning door KWPN namens hem te verkopen, mits het Paard door KWPN wordt geselecteerd en tot de Veiling wordt toegelaten. 

3.3.3. Uitsluitend door KWPN geselecteerde Paarden kunnen aan de Veiling deelnemen. 

3.3.4. KWPN bepaalt de criteria waaraan voor de Veiling te selecteren Paarden dienen te voldoen. 

3.3.5. In de aanvullende voorwaarden van de betreffende Veiling staat vermeld hoe de selectie bij die betreffende Veiling plaatsvindt. 

3.3.6. KWPN of een door KWPN samengestelde selectiecommissie of aangewezen jury heeft te allen tijde de bevoegdheid een Paard zonder opgave van redenen te weigeren, ook indien het Paard reeds eerder voor de Veiling was geselecteerd. KWPN is nimmer gehouden om, op welke grond dan ook, door Verkoper gemaakte kosten verbandhoudende met de Inschrijving en/of selectie, te vergoeden. 

3.3.7. Indien een ingeschreven Paard niet wordt geselecteerd voor deelname aan de Veiling is Verkoper onder meer gehouden het Paard onmiddellijk terug te nemen. Alle kosten daarmee verbandhoudende zijn voor rekening van Verkoper. Verkoper blijft alsdan gehouden aan al zijn betalingsverplichtingen jegens KWPN. 

3.3.8. Indien blijkt dat aan het Paard ongeoorloofde middelen zijn toegediend is Verkoper onder meer verplicht het Paard onmiddellijk terug te nemen. Alle kosten in verband daarmee komen voor rekening van Verkoper. Verkoper blijft jegens KWPN gehouden om aan al de in deze Algemene Voorwaarden genoemde betalingsverplichtingen te voldoen, voor zover die een vergoeding ten behoeve van KWPN betreffen. 

3.3.9. Verkoper blijft vanaf Inschrijving verantwoordelijk voor verzorging en toezicht van het Paard. 

3.3.10. KWPN is nimmer gehouden om, op welke grond dan ook, door Verkoper gemaakte kosten verbandhoudende met de Inschrijving en/of selectie, te vergoeden. 

 

3.4 Kosten en Betalingsverplichtingen Verkoper 

3.4.1. Door en op het moment van Inschrijving is Verkoper inschrijfgeld verschuldigd aan KWPN. De hoogte van het door Verkoper aan KWPN verschuldigde inschrijfgeld per Paard, te vermeerderen met een percentage over het Afslagbedrag wordt voor iedere Veiling bij Inschrijving bekend gemaakt middels een tarievenlijst bij Inschrijving. Het inschrijfgeld wordt bij verkoop verrekend met de opbrengst van de Veiling. Bij Terugkoop ontvangt Verkoper hiervoor een factuur. 

3.4.2. Dit inschrijfgeld dient Verkoper aan KWPN te betalen zonder dat Verkoper recht heeft op enige korting, verrekening of inhouding binnen 14 kalenderdagen: 

i) na de dag waarop de Koopovereenkomst tot stand is gekomen (bij Verkoop); of 

ii) na de dag dat Verkoper gehouden is het Paard terug te kopen bij gebrek aan een bod (bij Terugkoop). 

3.4.3. Binnen 7 kalenderdagen nadat KWPN het Aflevercontract van Koper en/of Verkoper heeft ontvangen, zal KWPN overgaan tot betaling aan Verkoper van het door KWPN aan Verkoper verschuldigde, bestaande uit het Afslagbedrag verminderd met hetgeen Verkoper uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden of anderszins aan KWPN verschuldigd is. 

3.4.4. Mocht KWPN het Aflevercontract hebben ontvangen, maar Koper en/of Verkoper hebben nog niet voldaan aan alle (betaling-) verplichtingen jegens KWPN, dan zal KWPN overgaan tot betaling van het door KWPN aan Verkoper verschuldigde uiterlijk binnen 30 kalenderdagen nadat aan de laatste betalingsverplichting werd voldaan. Verkoper komt geen recht op verrekening toe. 

 

3.5. Terugkoop 

3.5.1. Het ter Veiling aangeboden Paard wordt altijd verkocht, tenzij er geen bod wordt gedaan. Indien geen bod is gedaan is Verkoper gehouden het Paard terug te kopen tegen het openingsbod. Dit openingsbod wordt in dat geval als Afslagbedrag beschouwd. 

3.5.2. Verkoper die een door hem ter Veiling aangeboden Paard terugkoopt, wordt mede beschouwd als Koper, met uitzondering van artikel 1.6 van deze Algemene Voorwaarden. 

3.5.3. Bij Terugkoop is geen Opgeld verschuldigd. 

 

3.6. Niet deelnemen aan Veiling door ingeschreven Paard 

3.6.1. Indien een Ingeschreven Paard niet aan de Veiling deelneemt, is Verkoper onmiddellijk, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, een boete verschuldigd van € 1.000,--. In geval van Select Sale bedraagt deze boete €5.000,--. 

3.6.2. Mocht een Ingeschreven Paard naar oordeel van Verkoper wegens gezondheidsredenen niet aan de Veiling kunnen deelnemen, dan dient dit onverwijld, schriftelijk en met een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de aandoening aan KWPN te worden medegedeeld, waarna KWPN de aard van de aandoening zal (laten) beoordelen en zal vaststellen of het Paard wel of niet kan deelnemen aan de Veiling. 

3.6.3. Indien Verkoper aan KWPN geen c.q. onvoldoende gelegenheid biedt het Paard (tijdig) te (laten) onderzoeken, dan wel indien het Paard door KWPN danwel een door KWPN goedgekeurde veterinair is goedgekeurd voor deelname aan de Veiling en desondanks niet aan de Veiling deelneemt, is Verkoper de in dit hiervoor genoemde boete van € 1.000,-- aan KWPN verschuldigd. Indien een al dan niet goedgekeurd Paard niet aan de Veiling deelneemt, dient Verkoper de door KWPN in dat verband gemaakte (veterinaire) kosten te voldoen, met een minimumbedrag van € 1.000,- exclusief eventueel verschuldigde BTW. 

 

3.7. Machtiging Verkoper 

3.7.1. In geval van een Fysieke Veiling, kan Verkoper voor alle door Verkoper ter Veiling aangeboden Paarden tezamen ten hoogste twee gemachtigden aanmelden die namens Verkoper aan de Veiling deelnemen, ten einde het aangeboden Paard tijdens de Veiling terug te kopen. Aanmelding van een gemachtigde dient plaats te vinden voor de aanvang van de Veiling bij KWPN met gebruikmaking van het voorgeschreven macht-formulier. Een gemachtigde handelt tijdens de Veiling voor rekening en risico van Verkoper. Een handeling van een gemachtigde geldt als een handeling van Verkoper. 

13