netherlands france united-kingdom

PRIVACYVERKLARING VAN HET KWPN

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die het KWPN verwerkt van haar leden, sponsoren, deelnemers of andere betrokkenen.

1   Verwerkingsverantwoordelijke 
Verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: KWPN, De Beek 109, 3852 PL Ermelo, KvK nummer 40477840. De functionaris ledenbeheer (ledenadministratie) is bereikbaar via info@kwpn.nl.

2   Welke gegevens verwerkt het KWPN en voor welk doel?
2.1 In het kader van uw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
   a) IP-adressen;
   b) Eigendomsgegevens met betrekking tot paarden;
   c) Telefoonnummer,  e-mailadres,  bankrekeningnummer;
   d) Adresgegevens eventueel postadres;
   e) Voor- en achternaam, geboortedatum, aanhef;
2.2 Het KWPN verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
   a) Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over het lidmaat­schap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden, voor de verstrekking;
   b) Uw naam, adresgegevens en telefoonnummer worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van het KWPN;
   c) Uw naam en bankrekeningnummer worden gebruikt om betalingen van het lidmaat­schaps­geld, inschrijvingen, trainingen, bestellingen, afgenomen diensten af te wikkelen;
   d) Eigendomsgegevens worden verwerkt in het kader van onder meer de paardenregistratie;
   e) IP-adressen worden verwerkt met het oog op het goed functioneren van onze website en de gebruikte cookies;
2.3 Het KWPN gebruikt uw naam en e-mailadres om de e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie (o.a. over het lidmaatschap) van het KWPN te mailen. Het KWPN stuurt u alleen nieuwsbrieven als u daarvoor vooraf vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming heeft verleend. Afmelding voor deze nieuwsbrieven is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onder aan de mailing.

3   Rechtsgronden van de verwerkingen van persoonsgegevens
Indien u lid wordt van het KWPN of om een andere reden persoonsgegevens aan het KWPN verstrekt, heeft u vooraf ondubbelzinnige toestemming verleend aan het KWPN om in lijn met deze privacyverklaring en de geldende wet- en regelgeving uw persoonsgegevens te verwerken. Deze toestemming kunt u te allen tijde intrekken. Het intrekken van toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking van de persoonsgegevens op basis van uw toestemming voorafgaand aan de intrekking daarvan.
Overigens worden niet alle verwerkingen van persoonsgegevens door het KWPN gebaseerd op uw toestemming. Een deel van de persoonsgegevens worden door het KWPN verwerkt omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met u.

Wij adviseren u om deze privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

4   Bewaartermijnen 
Het KWPN verwerkt de persoonsgegevens in beginsel niet langer dan noodzakelijk is voor het behalen van het doeleinde waarvoor zij verwerkt worden, behoudens langere wettelijke bewaartermijnen. Fiscale gegevens worden voor een duur van 7 jaar bewaard, gelet op de Algemene wet inzake rijksbelastingen.

5   Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
5.1 Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft het KWPN passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
5.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt het KWPN gebruik van diensten van derden, een zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten.

6   Ontvangers
Er zijn enkele externe partijen aan wie wij persoonsgegevens zullen verstrekken, met het oog op de eerder opgesomde verwerkingsdoeleinden en die passen in het kader van de uitoefening van onze activiteiten.

7   Rechten van betrokkenen, vragen en klachten 
7.1 Betrokkenen (waaronder leden) hebben het recht een verzoek in te dienen om inzage in welke persoonsgegevens er van hen door het KWPN worden verwerkt. Wanneer een betrokkene meent dat die persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kan hij een verzoek indienen om de persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren, te rectificeren, te verwijderen dan wel een verzoek indienen om de persoonsgegevensverwerking te beperken. Daarnaast heeft betrokkene het recht om ‘zijn’ persoonsgegevens over te (laten) dragen aan een derde. Het KWPN zal dergelijke verzoeken zo snel mogelijk inwilligen of gemotiveerd toelichten waarom het verzoek (nog) niet kan worden uitgevoerd.
7.2 Betrokkene heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens.
7.3 Via de ledenadministratie van het KWPN kunt u verzoeken op basis van de hiervoor omschreven rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens indienen.
7.4 Indien u klachten hebt over de wijze waarop het KWPN uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u rechtstreeks een klacht indienen bij de privacy officer van het KWPN via privacy@kwpn.nl.
7.5 Eventuele vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie.

8   Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig deze privacyverklaring te bekijken.

Lees meer in de Gedrags- en integriteitscode op de pagina Reglementen.

Deze website maakt gebruik van cookies. Op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat uw surfervaring nog aangenamer wordt. Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie